BỘ MÔN TÂM LÝ

- Giới thiệu bộ môn: Tiền thân của bộ môn là Bộ môn Tâm lý – Phương pháp giáo dục được thành lập được thành lập ngày 03/9/1999 theo quyết định số 459/QĐ-NNI của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội do Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thúy làm trưởng bộ môn. Tháng 3/2012  bộ môn Tâm lý  được thành lập do TS. Đặng Thị Vân làm trưởng bộ môn. Trong 14 năm qua cùng với sự phát triển của Trường, Khoa, bộ môn Tâm lý học đại cương cũng không ngừng trưởng thành và phát triển. Các công việc bộ môn đảm nhiệm ngày càng phong phú, đa dạng. Mối quan hệ của bộ môn với các cơ quan trong và ngoài trường cũng ngày càng mở rộng.

- Về đội ngũ cán bộ giảng dạy: Tổng số có 6 giảng viên trong đó có 01 tiến sĩ; 04 thạc sĩ và 01 GV đang tham gia đào tạo thạc sĩ trong nước; 05 giảng viên và 01 giảng viên tập sự.

- Các học phần đảm nhận: Bộ môn đảm nhận giảng dạy 10 học phần đại cương và chuyên  ngành cho sinh viên trong và ngoài khoa như: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm, Tâm lý học phát triển, Tâm lý học dạy học, Tâm lý học xã hội, Tâm lý học cho Rau hoa quả, Giao tiếp sư phạm, Logic học đại cương, Kỹ năng giao tiếp và chuyên đề Tâm lý nông dân.

- Hướng nghiên cứu khoa học: Tập trung phát triển các mũi nhọn nghiên cứu cơ bản là tâm lý sinh viên, tâm lý nông dân, ứng dụng tâm lý trong các hoạt động chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, kinh doanh, quản lý,...

- Số lượng đề tài đã và đang thực hiện: 15 đề tài các cấp (1 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp trường trọng điểm, 13 đề tài cấp trường).

Bộ môn đã đăng tải 25 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước (Tạp chí Tâm lý học, Khoa học Giáo dục, Khoa học và phát triển, hội thảo khoa học và có 01 bài đăng ở tạp chí nước ngoài).


KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ