NỘI DUNG THỰC TẬP SƯ PHẠM

1. Thực tập sư phạm 1:

1.1. Thời gian TTSP1: 2 tuần giữa tháng 11 hàng năm

1.2. Nội dung TTSP1:

1.2.1. Tìm hiểu thực tế giáo dục trong nhà trường

Nghe Ban giám hiệu báo cáo để nắm được khái quát tình hình nhà trường, cơ cấu đội ngũ GV; mục tiêu nhiệm vụ cấp học, năm học; nhận thức và các giải pháp của nhà trường trong việc thực hiện đường lối giáo dục của Đảng. Đồng thời nắm dược tình hình địa phương, những yêu cầu đổi mới trong đời sống và sản xuất, những yêu cầu về phát triển giáo dục, mối quan hệ giữa nhà trường và địa phương.

Yêu cầu cụ thể:

- Giáo sinh cần nắm được thực tế giáo dục tại trường thực tập và xác định nhiệm vụ tu dưỡng rèn luyện của bản thân với tư cách là người GV.

- Giáo sinh cần nắm được tình hình địa phương, về chức năng của nhà trường, của người GV trong sự nghiệp phát triển giáo dục, kỹ thuật, văn hoá ở địa phương.

1.2.2. Thực tập chuyên môn

Giáo sinh phải sinh hoạt với tổ bộ môn để tìm hiểu hoạt động của tổ bộ môn, cách thức hoạt động và phương hướng phấn đấu để trở thành GV. Thông qua TTSPI giáo sinh phải nắm được toàn bộ nội dung chương trình bộ môn, tập trung vào các khâu thực tập soạn giáo án, dự giờ, rút kinh nghiệm.

a. Sinh hoạt với tổ bộ môn: Sinh viên được phân công về tổ bộ môn để:

- Nghe báo cáo của chủ nhiệm bộ môn về tình hình chung của tổ, mục tiêu, nội dung môn học, phương hướng và biện pháp phấn đấu tăng cường công tác giáo dục và nghiên cứu của tổ bộ môn.

- Toạ đàm với GV bộ môn để tìm hiểu những khó khăn thuận lợi trong công tác giảng dạy, mục tiêu phấn đấu để trở thành GV dạy giỏi.

- Nghiên cứu chương trình môn học, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, phương tiện dạy học.

b. Dự giờ để rút kinh nghiệm:Mỗi giáo sinh phải dự tối thiểu 2 giờ dạy của GV bộ môn ở trường thực tập.

Yêu cầu cụ thể:

- Mỗi giáo sinh phải soạn trước giáo án tiết học sẽ dự;

- Tìm hiểu, phân tích cách tổ chức giờ giảng, điều khiển các hoạt động nhằm phát huy tính tự giác, tích cực chủ động của HS; Tìm hiểu, phân tích cách nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để thực hiện các nhiệm vụ dạy học qua giờ lên lớp;

- Lập biên bản dự giờ: ghi đầy đủ, trung thực diễn biến của giờ giảng, không khí lớp học, thái độ của người dạy, người học và kết quả học tập.

- Mỗi giáo sinh viết 1 bản thu hoạch chuyên môn của bản thân sau mỗi tiết dự giờ GV dạy môn Công nghệ 10/KTNN, nộp cho GV hướng dẫn chuyên môn trước khi họp rút kinh nghiệm tiết dạy đó.

- Họp với GV bộ môn sau khi dự giờ để bổ sung hoàn thiện biên bản dự giờ và rút kinh nghiệm, tìm ra các bài học kinh nghiệm cho bản thân giáo sinh.

c. Soạn giáo án: Mỗi giáo sinh tập soạn 2 giáo án tương đương 2 tiết dạy trong chương trình Công nghệ 10/KTNN, cuối đợt TTSPI phải nộp về Khoa SP&NN 1 giáo án có ý kiến nhận xét, đánh giá của GV bộ môn. GV bộ môn có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá giáo án theo các yêu cầu trên.

d. Về đánh giá: Căn cứ vào kết quả giáo sinh thực hiện các công việc trên, GV hướng dẫn đánh giá cho điểm (theo thang điểm 10 bậc) vào phiếu thực tập chuyên môn của giáo sinh.

1.2.3. Thực tập chủ nhiệm lớp và công tác Đoàn

a. Thực tập chủ nhiệm lớp

Qua hoạt động này giáo sinh hiểu được vai trò và chức năng của người chủ nhiệm lớp đối với tập thể và cá nhân HS, tập dượt và làm quen với những công việc của người giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp. Một nhóm giáo sinh có thể nhận một lớp chủ nhiệm và quản lý lớp đó trong suốt thời gian thực tập dưới sự hướng dẫn có tính chất cố vấn của GVCN. Yêu cầu đối với mỗi giáo sinh là nắm được toàn bộ công việc và những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết của người GVCN.

Các hoạt động cụ thể:

- Nghe GVCN giới thiệu về tình hình lớp, nội dung công tác chủ nhiệm, những phương hướng và biện pháp giáo dục, tìm hiểu những tình huống và những kinh nghiệm thực tiễn của người GVCN lớp;

- Dự một buổi sinh hoạt lớp do GVCN chủ trì, ghi biên bản và họp rút kinh nghiệm;

- Thực tập làm công tác chủ nhiệm: tập làm các văn bản, hồ sơ HS; xây dựng kế hoạch hoạt động công tác chủ nhiệm cho cả đợt và từng tuần; triển khai các hoạt động cụ thể đã đề ra và rút kinh nghiệm. Yêu cầu mỗi giáo sinh phải trực tiếp hướng dẫn một buổi hoặc 1 phần trong buổi sinh hoạt lớp.

- Tìm hiểu để nắm đặc điểm gia đình HS, xây dựng nề nếp học tập cho HS, tổ chức mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình.

b. Thực tập công tác Đoàn

- Tìm hiểu nội dung và phương pháp hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhà trường;

- Tìm hiểu các kinh nghiệm thực tiễn về công tác Đoàn trong nhà trường;

- Tham gia công tác cùng chi đoàn GV ở trường thực tập;

- Tổ chức sinh hoạt Đoàn cho HS ở lớp chủ nhiệm.

c. Về đánh giá: GV hướng dẫn họp với nhóm chủ nhiệm để nhận xét, rút kinh nghiệm, đánh giá, cho điểm (theo thang bậc điểm 10 bậc) vào phiếu đánh giá chủ nhiệm của mỗi giáo sinh.

2. Thực tập sư phạm 2:

2.1. Thời gian TTSP2:  5 tuần từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3 hàng năm

2.2. Nội dung TTSP2:

2.2.1. Tìm hiểu thực tế giáo dục

Nhằm củng cố thêm những hiểu biết về thực tế giáo dục, dạy nghề ở cơ sở, các giáo sinh phải tìm hiểu để nắm được khái quát tình hình trường thực tập, cơ cấu đội ngũ GV; mục tiêu nhiệm vụ cấp học, năm học; nhận thức và các giải pháp của nhà trường trong việc thực hiện đường lối giáo dục của Đảng thông qua các báo cáo tổng kết và qua trao đổi với các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường ... Đồng thời tìm hiểu để nắm được tình hình địa phương về kinh tế, xã hội, phương hướng tổ chức sản xuất nông nghiệp, phong trào giáo dục, mối quan hệ giữa nhà trường và địa phương.

2.2.2. Thực tập giảng dạy

Giáo sinh cần sinh hoạt với Tổ bộ môn để tìm hiểu hoạt động của Tổ bộ môn, cách thức hoạt động và phương hướng phấn đấu để trở thành GV giảng dạy bộ môn. Thông qua thực tập giáo sinh phải nắm được toàn bộ nội dung chương trình bộ môn, tập trung vào các khâu thực tập soạn giáo án, dự giờ, chuẩn bị đồ dùng dạy học và thực tập giảng dạy.

a. Sinh hoạt với tổ bộ môn

- Trao đổi với các thầy (cô) chủ nhiệm bộ môn để nắm được tình hình chung của tổ, mục tiêu, nội dung môn học, phương hướng và biện pháp phấn đấu tăng cường công tác dạy học và nghiên cứu của tổ bộ môn.

- Toạ đàm với GV bộ môn để tìm hiểu những khó khăn thuận lợi trong công tác giảng dạy, mục tiêu phấn đấu để trở thành GV dạy giỏi.

- Nghiên cứu chương trình môn học, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, tìm hiểu cơ sở vật chất phục vụ dạy học bộ môn.

b. Dự giờ để rút kinh nghiệm

Mỗi giáo sinh phải dự tối thiểu 2 giờ của GV bộ môn ở trường thực tập. Yêu cầu cụ thể:

- Tìm hiểu, phân tích cách tổ chức giờ giảng, điều khiển các hoạt động thu hút chú ý của HS nhằm phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động của học sinh (HS);

- Tìm hiểu, phân tích cách nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để thực hiện các nhiệm vụ dạy học qua giờ lên lớp.

- Ghi biên bản dự giờ và trao đổi trong nhóm giáo sinh thực tập với GV hướng dẫn chuyên môn sau khi dự giờ để tìm ra các bài học kinh nghiệm cho bản thân giáo sinh.

c. Về thực tập giảng dạy

- Mỗi giáo sinh phải thực tập giảng dạy trên lớp tối thiểu 4 tiết, có sự tham dự và rút kinh nghiệm của các giáo sinh trong nhóm và GV hướng dẫn ở trường thực tập.

- Mỗi giáo sinh phải soạn tối thiểu 4 giáo án. Bài soạn và các phương tiện dạy học phải được GV bộ môn thông qua, ký duyệt trước khi lên lớp 2 ngày.

- Tiết thực tập giảng dạy phải được GV bộ môn nhận xét và cho điểm vào phiếu đánh giá thực tập giảng dạy.

d. Về đánh giá

- Căn cứ vào kết quả giáo sinh thực hiện các công việc trên, GV hướng dẫn chuyên môn đánh giá cho điểm (theo thang điểm 10) vào Phiếu thực tập giảng dạy của giáo sinh.

2.2.3. Thực tập chủ nhiệm lớp và công tác Đoàn

a. Thực tập chủ nhiệm lớp

Qua hoạt động này giáo sinh hiểu được vai trò và chức năng của người GV chủ nhiệm lớp đối với tập thể và cá nhân HS, tập dượt và làm quen với những công việc của người GV chủ nhiệm lớp. Một nhóm 2 (hoặc 3) giáo sinh nhận một lớp chủ nhiệm và quản lý lớp đó trong suốt thời gian thực tập dưới sự hướng dẫn có tính chất cố vấn của GV chủ nhiệm ở trường thực tập. Các hoạt động cụ thể:

- Trao đổi với GV chủ nhiệm để tìm hiểu tình hình lớp, những phương hướng và biện pháp giáo dục, những kinh nghiệm thực tiễn của người GV chủ nhiệm lớp;

- Thực tập làm các văn bản, hồ sơ HS;

- Dưới sự giúp đỡ của GV chủ nhiệm, nhóm xây dựng kế hoạch hoạt động chủ nhiệm cho từng tuần, tổ chức thực hiện và rút kinh nghiệm;

- Thăm hỏi và tìm hiểu gia đình HS, nề nếp học tập của HS, cách tổ chức mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình;

- Tìm hiểu những tình huống giáo dục và kinh nghiệm ứng xử sư phạm.

b. Thực tập công tác Đoàn

- Tham gia sinh hoạt cùng Chi đoàn GV trường thực tập;

- Tìm hiểu nội dung và phương pháp hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhà trường;

- Tìm hiểu các kinh nghiệm thực tiễn công tác Đoàn trong nhà trường;

- Tổ chức sinh hoạt Đoàn ở lớp chủ nhiệm.

c. Về đánh giá: GV hướng dẫn chủ nhiệm nhận xét, đánh giá, cho điểm (theo thang điểm 10) vào Phiếu đánh giá chủ nhiệm của mỗi giáo sinh.

3. Danh sách các địa điểm TTSP hàng năm:

3.1. Trường TC Nông nghiệp Thanh Xuân, Hà Nội

3.2. Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội

3.3. Trường THPT Lý Thường Kiệt, Gia Lâm, Hà Nội

3.4. Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội

3.5. Trường THPT Dương Xá, Dương Xá, Hà Nội

3.6. Trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh

3.7. Trường THPT Thuận Thành 2, Bắc Ninh

3.8. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu, Khoái Châu, Hưng Yên

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes