DANH MỤC BÀI BÁO THAM GIA HỘI NGHỊ HỘI THẢO

STT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tác giả trong khoa

Tên hội thảo

Địa điểm/ Năm

1

Sơ đồ tư duy – phương pháp dạy và học hiệu quả

ThS. Bùi Thị Hải Yến

ThS. Bùi Thị Hải Yến

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

2

Thực trạng kỹ năng giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

PGS.TS. Đặng Thị Vân

PGS.TS. Đặng Thị Vân

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

3

Ý thức của sinh viên đối với các học phần tiếng Anh

ThS. Nguyễn Huyền Thương

ThS. Nguyễn Huyền Thương

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

4

Một số “kỹ thuật dạy học” phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên khi thảo luận theo nhóm nhỏ đối với các học phần tiếng Anh

ThS. Lê Thị Kim Thư

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền

ThS. Lê Thị Kim Thư

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

5

Hiện tượng stress trong sinh viên

ThS. Đỗ Ngọc Bích

ThS. Đỗ Ngọc Bích

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

6

Using visual aids for effective ESP vocabulary teaching for students at Vietnam national university of agriculture

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thu

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thu

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

7

Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả môn đọc hiểu tiếng Anh

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

8

Teaching and learning vocabulary in ESP

ThS. Phạm Hương Lan

ThS. Phạm Hương Lan

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

9

The similarities and differences in term of addressing forms in Vietnam and America

ThS. Trần Thanh Phương

ThS. Trần Thanh Phương

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

10

Analyze and Evaluate the way present perfect tense in tackled in the student’s book “compact preliminary for school” (Elliot & Amanda, 2013)

ThS. Nguyễn Thị Hoài

ThS. Nguyễn Thị Hoài

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

11

Learning outcomes of English linguistics for English-majored student at Vietnam national university of agriculture

ThS. Bùi Thị Là

ThS. Trần Thị Hải

ThS. Bùi Thị Là

ThS. Trần Thị Hải

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

12

Developing learners’ autonomy when learning writing 4

ThS. Trần Thị Tuyết Mai

ThS. Trần Thị Tuyết Mai

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

13

The relationships between learning styles and learning outcomes of the second-year EFL learners at Vietnam national university of agriculture (VNUA)

ThS. Nguyễn Thị Thúy Lan

ThS. Nguyễn Thị Thúy Lan

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

14

Using story telling to improve students’ speaking skills at Vietnam national university of agriculture

ThS. Trần Thu Trang

ThS. Trần Thu Trang

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

15

Phương pháp so sánh trong ngôn ngữ học

ThS. Lê Thị Hồng Lam

ThS. Lê Thị Hồng Lam

Chuẩn đầu ra tiếng anh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2019

16

Yêu cầu của công giới đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

TS. Trần Nguyễn Hà

ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

ThS. Bùi Thị Là

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

TS. Trần Nguyễn Hà

ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

ThS. Bùi Thị Là

Mô hình hợp tác công giới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – Đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2018

17

Giáo viên trẻ liệu có thích công nghệ? Năng lực sử dụng công nghệ thông tin của các giáo viên tiếng Anh mới tại một số trường cao đẳng và đại học tại Hà Nộ

Vũ Thị Hương

Vũ Thị Hương

Hội thảo Khoa học Quốc Tế - Khoa Sư phạm và Ngoại Ngữ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

18

Niềm tin của giáo viên về ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập tiếng Anh

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 28/7/2018

19

Demand of farmers in Van Giang, Hung Yen, Viet Nam for education and training husbandry

Trần Thị Hà Nghĩa

Trần Thị Hà Nghĩa

10th International Conference on Business, Economics and Social Sciences (ICBESS – 2018)

The Jayakarta Lombok Resort, Lombok, Indonesia - 2018

20

Teaching English to English major students at Vietnam National University of Agriculture

Trần Thị Hà Nghĩa

Trần Thị Hà Nghĩa

Opportunities and Challenges of Applying ICT to Teaching and Learning foreign languages

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2018

21

Yêu cầu công giới đối với năng lực sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

Nguyễn Thị Thu Thủy

Trần Nguyễn Hà

Trần Thị Hà Nghĩa

Bùi Thị Là

Trần Thị Hải

Nguyễn Thị Thu Thủy

Trần Nguyễn Hà

Trần Thị Hà Nghĩa

Bùi Thị Là

Trần Thị Hải

Mô hình hợp tác công giới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp

Học viên Nông nghiệp Việt Nam - 2018

22

Áp dụng công nghệ 4.0 trong dạy học: thực trạng, thách thức, cơ hội

Đặng Thị Vân

Nguyễn Huyền Thương

Đặng Thị Vân

Nguyễn Huyền Thương

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời kỳ 4.0

4/7/2018

Hội trường C - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

23

Cơ sở xây dựng những kỹ năng mềm thiết yếu đối với sinh viên ngành ngôn ngữ anh để đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp

Đặng Thị Vân

Nguyễn Huyền Thương

Đặng Thị Vân

Nguyễn Huyền Thương

Mô hình hợp tác với công giới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành ngôn ngữ Anh đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp

12/12/2018

Hội trường B – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

24

Một số biện pháp phát huy tính tích cực của sinh viên trong giờ học trên lớp.

Đặng Thị Vân

Nguyễn Huyền Thương

Đặng Thị Vân

Nguyễn Huyền Thương

Hội thảo Khoa học Nữ

18/10/2018

Hội trường C – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

25

Kỹ năng quản lý bản thân đối với sinh viên ngôn ngữ Anh đáp ứng yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp

Đỗ Ngọc Bích

Trần Thị Thanh Tâm

Đỗ Ngọc Bích

Trần Thị Thanh Tâm

Mô hình hợp tác công giới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp

2018

26

World job demand for soft skills education for young labor force majoring in Agriculture Engineering Pedagogy

Trần Thị Hà Nghĩa

Trần Thị Hà Nghĩa

8th International Conference on Economic, Business and Social Sciences (ICEBSS – 2017)

Berjaya Langkawi Resort, Langkawi, Kedah, Malaysia - 2017

27

EFL teacher’s beliefs about techlonogy intergration into English language classrooms

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Hội thảo quốc gia về Năng lực giáo viên tiếng Anh – Từ chính sách đến thực tiễn lớp học

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế 03-04/5/2017

28

Tầm quan trọng và các nguyên tắc của việc dạy các chiến lược đọc hiểu

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học tại Việt Nam

Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 18/4/2017

29

Thảo luận về phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm tại Học Viện

Trần Thị Hà Nghĩa

Trần Thị Hà Nghĩa

Seminar cấp khoa

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 2017

30

Vài nét về phương pháp định hướng nghề nghiệp và quy trình hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

Đặng Thị Vân

Đặng Thị Vân

Định hướng nghề nghiệp và tư vấn việc làm cho học sinh THPT

15/04/2017 Hội trường C - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

31

Nhận thức về giá trị nghề nghiệp của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Trần Thị Thanh Tâm

Trần Thị Thanh Tâm

Ký yếu hội thảo quốc tế Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất – Hạnh Phúc Con Người Và Phát Triển Bền Vững

2017

32

Đối mới hình thức đánh giá điểm học phần trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Công Ước

Nguyễn Công Ước

Đổi mới phương pháp đánh giá kiểm tra

Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2012

33

Thực trạng công tác cố vấn học tập tại trường ĐH Nông nghiệp HN

Trần Thị Hà Nghĩa

Trần Thị Hà Nghĩa

Hội thảo quốc tế “Giáo dục Đại học – Hiện tại và tương lai”

ĐH Sư phạm Hà Nội 2, 2011

34

Nhận thức của nông dân chăn nuôi bò sữa về đảm bảo và nâng cao chất lượng sữa bò trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO

Trần Thị Hà Nghĩa

Trần Thị Hà Nghĩa

Hội nghị Khoa học trẻ

ĐH Sư phạm Hà Nội 2, 2010

35

Bối dưỡng năng lực giảng dạy tích hợp cho sinh viên Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp – Biện pháp góp phần thực hiện Giáo dục vì sự phát triển bền vững

Nguyễn Tất Thắng

Nguyễn Tất Thắng

Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong hệ thống các cơ sở giáo dục đào tọa và vai trò của các trường Đại Học

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, 2010

36

Đào tạo Giáo viên ngành Sư phạm Kĩ thuật ở trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Thực trạng và giải pháp xây dựng chương trình đào tạo Giáo viên ngành SPKT nông nghiệp theo học chế tín chỉ

ĐH Sư Phạm – ĐH Huế, 2010

37

Tích hợp nội dung Giáo dục biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Tất Thắng

Nguyễn Tất Thắng

Biến đổi khí hậu – Thách thức đối với nông nghiệp

ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2010

38

Đưa nội dung Giáo dục biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Tất Thắng

Nguyễn Tất Thắng

Giáo dục Biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm từ Châu Âu và Việt Nam

ĐH Sư phạm Hà Nội, 2010

39

Sử dụng phần mềm Lectora thiết kế một số bài học môn Công nghệ 10 để rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh THPT

Nguyễn Tất Thắng, Vũ Đức Hiện, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Thanh Thanh

Nguyễn Tất Thắng,

Hội nghị Khoa học trẻ

ĐH Sư phạm Hà Nội 2, 2010

40

Bồi dưỡng năng lực giảng dạy tích hợp cho sinh viên Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp – Biện pháp góp phần thực hiện Giáo dục vì sự phát triển bền vững

Nguyễn Tất Thắng

Nguyễn Tất Thắng

Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo và Vai trò của các trường đại học

ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên, 2010

41

Nhận thức của nông dân chăn nuôi bò sữa về đảm bảo và nâng cao chất lượng sữa bò trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO

Trần Thị Hà Nghĩa

Trần Thị Hà Nghĩa

Hội nghị Khoa học trẻ

ĐH Sư phạm Hà Nội 2, 2010

43

Nghiên cứu tình hình học Vật lý của sinh viên đại học Việt nam qua nhận thức của giáo viên và học sinh

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Giáo dục đại học-ĐH Simon Fraser- CIDA, Canada

Nha Trang, 1999

43

Một vài kinh nghiệm thúc đẩy quá trình học tập tích cực của sinh viên

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Giáo dục đại học-ĐH Simon Fraser- CIDA, Canada

Nha Trang, 1999

44

Mô hình đào tạo Giáo viên dạy nghề Kỹ thuật nông nghiệp trình độ cử nhân thế kỷ 21

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Mô hình đào tạo Giáo viên dạy nghề TK 21

Viện Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục – HN, 2000

45

Đổi mới Phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo tại khoa sư phạm và Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Đổi mới Phương pháp giảng dạy khối ngành Nông – Lâm – Ngư

ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2009

46

Đổi mới phương pháp giảng dạy Đại học – Định hướng, thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Đổi mới Phương pháp giảng dạy khối ngành Nông, – Lâm – Ngư

ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2009

47

Thiết kế mô hình động nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 10, trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng, Bùi Thị Hải Yến, Phùng Thị Chuyên (SPKT49)

Nguyễn Tất Thắng, Bùi Thị Hải Yến,

Đổi mới Phương pháp dạy và học

ĐH SPKT Hưng Yên, 2009

48

Xây dựng và sử dụng tư liệu nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 10, trung học phổ thông

Nguyễn Tất Thắng, Dương Thị Hoàn, Hoàng Kim Huyền

Nguyễn Tất Thắng

Nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội giai đoạn hiện nay

ĐHSP Hà Nội, 2009

32

Nhận thức của nông dân chăn nuôi bò sữa về chất lượng và thị trường sữa ở một số xã ngoại thành Hà Nội sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Trần Thị Hà Nghĩa, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đặng Thị Vân, Trương Thị Hoa

Trần Thị Hà Nghĩa, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Đặng Thị Vân, Trương Thị Hoa

Hội thảo Khoa học nữ cán bộ viên chức

ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2009

 


KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / spnn@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes