TỔ CHỨC HỘI  THẢO

“MÔ HÌNH HỢP TÁC VỚI CÔNG GIỚI TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP”

Để góp phần đạt được mục tiêu của Nhóm nghiên cứu mạnh “Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh” là Nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp học của sinh viên về việc học ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ; Xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành; Nghiên cứu dịch thuật Anh -Việt, Việt - Anh; Nghiên cứu so sánh, đối chiếu ngôn ngữ; Nghiên cứu giao thoa văn hóa và hội nhập quốc tế, Nghiên cứu dạy và học tiếng Anh đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung và nhu cầu nhân lực lĩnh vực Nông nghiệp nói riêng;

Căn cứ vào Quyết định số 121/ QĐ - HVN, ngày 12/01/2018 của Giám đốc Học viện  Nông nghiệp Việt Nam về việc Thành lập nhóm nghiên cứu mạnh “Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh”,

 Nhóm nghiên cứu phối hợp với Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ tổ chức Hội thảo Mô hình hợp tác công giới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đáp ứng nhu cầu nhân lực lĩnh vực nông nghiệp”

1. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo 

- Thời gian :  Ngày 21 tháng 11 năm 2018 (Thứ 4)

- Địa điểm : Hội trường B - Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2. Mục đích của hội thảo

Xây dựng mô hình đào tạo hợp tác giữa trường Đaị học với công giới (nhà tuyển dụng, doanh nghiệp,…) trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh để đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra đối với sinh viên chuyên ngữ trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của xã hội nói chung và nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực Nông nghiệp nói riêng;

Tạo điều kiện để cán bộ quản lí, giảng viên, các nhà khoa học được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, công bố những kết quả nghiên cứu về đào tạo gắn chặt chẽ với thực tế đáp ứng nhu cầu xã hội.

3.  Nội dung hội thảo 

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau đây:

- Thực trạng, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình đào tạo hợp tác giữa trường Đaị học với công giới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp hiện nay.

- Các kĩ năng, năng lực cần thiết đối với sinh viên đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay

- Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật - công nghệ vào lĩnh vực đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

- Đánh giá của công giới đối với chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

- Tăng cường hợp tác với công giới trong hoạt động đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp

- Đổi mới và cập nhật chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh theo định hướng thực tế, tăng cường thực hành thực tập, phát triển kỹ năng mềm và kiến thức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu công giới.

- Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

- Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá người học.

4. Thành phần tham gia hội thảo

            - Đại diện Hội đồng Học viện, Ban giám đốc, Ban KH&CN.

- Nhóm Nghiên cứu mạnh, giảng viên khoa SP & NN, giảng viên tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ & Đào tạo quốc tế, giảng viên, sinh viên quan tâm.

- Đại diện các doanh nghiệp, công ty; trung tâm Ngoại ngữ, trường THPT, Cao đẳng, Đại học

            - Chuyên gia.

5. Ngôn ngữ  trình bày tại hội thảo 

                - Tiếng Việt

6. Ban  t chức Hội thảo

Trưởng ban: TS. Trần Nguyễn Hà

Phó ban: Ths. Ngô Thị Thanh Tâm

                     TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Thư kí: ThS. Lê Thị Hồng Lam

               ThS. Trần Thị Tuyết Mai

               ThS. Phạm Thị Hạnh

7.  Ban chuyên môn/ Hội đồng khoa học (có trách nhiệm đọc và phản biện các báo cáo gửi tới hội thảo và đánh giá chất lượng báo cáo được trình bày tại hội thảo)

                 - ThS. Ngô Thị Thanh Tâm – Trưởng ban       - PGS. TS. Đặng Thị Vân

                 - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy                                    - ThS. Bùi Thị Là                                         

                 - ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc                                - ThS. Nguyễn Thị Kim Quế  

                 - ThS. Vũ Thị Hương                                                   - Th.s Nguyễn Công Ước

Ban biên tập kỉ yếu & in ấn tài liệu phục vụ hội thảo:

    - ThS. Lê Thị Hồng Lam          - ThS. Trần Thị Tuyết Mai       - ThS. Phạm Thị Hạnh                                                                                                                - ThS. Trần Thị Hải                  - ThS. Phạm Hương Lan          - Th.S. Nguyễn Thị Hường

8. Thời gian thực hiện

                 - Thông báo lần 1 (Thông báo thời gian đăng kí nhận bài): 03/5/2018 - 20/9//2018 (theo qui dinh viet bai hoi thao.docx)

                 - Thông báo lần 2 (Thông báo cho tác giả chỉnh sửa sau khi hội đồng đã phản biện bài báo): 01/10/2018

                 - Hội thảo:  Ngày 21 tháng 11 năm 2018 (Thứ 4)

9. Kinh phí Hội thảo: Hỗ trợ kinh phi theo Quyết định số 121/ QĐ - HVN, ngày 12/01/2018 của Giám đốc Học viện viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Thành lập nhóm nghiên cứu mạnh “Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh”

10.  Địa chỉ liên hệ

          Trần Thị Tuyết Mai - Giảng viên Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

                 Email: ttmai.nn@vnua.edu.vn     Điện thoại: 0989355099

 Nơi nhận:                                                                          

- Thủ trưởng các đơn vị (để thực hiện);

- Lưu: VPK, KHCN;

                                                Trưởng khoa 

 

 

 

                                                  TS. Trần Nguyễn Hà