HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp (đợt  2) học kỳ 2

năm học 2019 – 2020

          Thực hiện theo kế hoạch năm học 2019 – 2020, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên Khoa được biết và tiến hành đăng ký về Khoa học phần Khóa luận tốt nghiệp.

1.Điều kiện để sinh viên được làm KLTN

*Đối với chương trình đào tạo từ Khóa 59 trở về trước

- Số tín chỉ tích lũy tối thiểu 84 tín chỉ

- Điểm trung bình chung tích lũy: ≥ 2,00

- Đối với chuyên ngành SPKTNN: Đạt điểm D trở lên các học phần: Lý luận dạy học KTNN; Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

- Đối với chuyên ngành SPKT&KN: Đạt điểm D trở lên các học phần: Lý luận dạy học KTNN; Phương pháp khuyến nông

* Đối với chương trình đào tạo Khóa 60, 61 – POHE

- Số tín chỉ tích lũy tối thiểu 84 tín chỉ

- Điểm trung bình chung tích lũy: ≥ 2,00

*Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo và chỉ còn học phần khóa luận tốt nghiệp. Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên.

2. Sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN (đợt 2) trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 làm đơn theo mẫu và nộp tại P204 - Khoa Sư phạm và Ngoại – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh GĐ A) trước 17 h00 ngày 27/02/2020

 

                                                                        TRƯỞNG KHOA

 

                                                                           TS. Trần Nguyễn Hà

Mẫu đơn: mau-dk-KLTN.doc