Danh Sách BCH Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017-2021

Stt

Học và Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Thị Tuyết Mai

Chủ tịch

 

2

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó chủ tịch

 

3

Trần Thúy Lan

Ủy viên

 

4

Lý Thanh Hiền

Ủy viên

 

5

Nguyễn Thị Bích liên

Ủy viên