KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

           BỘ MÔN TÂM LÝ

 

DANH MỤC GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG

TT

Tên tài liệu (ghi rõ tác giả, NXB, năm XB)

Dạng tài liệu (đánh dấu X vào cột tương ứng)

Sử dụng cho Học phần

Sử dụng cho ngành

GT

BG

STK, chuyên khảo

1

Tâm lý học đại cương, Nguyễn Công Uẩn, NXB Đại học Quốc gia HN, năm 2011

X

 

 

Tâm lý học đại cương, Tâm lý học nghề nghiệp

Tất cả các ngành có học phần TLHĐC

2

Tâm lý học xã hội, Đặng Thị Vân, NXB Nông nghiệp, 2015

X

 

 

Tâm lý học xã hội

Ngành XHH và SPKTNN

3

Tâm lý học đại cương

Nguyễn Xuân Thức (chủ biên)

2013, NXB Đại học Sư phạm HN

 

 

STK

Tâm lý học đại cương

Tất cả các ngành có học phần TLHĐC

4

Các thực nghiệm trong Tâm lý học xã hội; Trần Thị Minh Đức, 2008, NXB ĐH Quốc gia

 

 

STK

Tâm lý học xã hội

Ngành XHH và SPKTNN

5

Kỹ năng giao tiếp, Chu Văn Đức, 2005, NXB Hà Nội

X

 

 

Kỹ năng giao tiếp

Ngành SPKTNN và một số ngành trong chương trình đào tạo Pohe

6

Bài tập thực hành Tâm lý học, Trần Trọng Thủy, 2002, NXB Giáo dục, HN

 

 

STK

Tâm lý học đại cương, Tâm lý học nghề nghiệp

Ngành SPKTNN và các ngành có học phần TLHĐC

7

Tâm lý học dạy học, Hồ Ngọc Đại, 2000, NXB Đại học Quốc Gia HN

X

 

 

Tâm lý học dạy học

Ngành SPKTNN

8

Logic học đại cương, Trần Thị Hà Nghĩa, 2010, NXB Tài chính

X

 

 

Logic học đại cương

Logic học đại cương, một số ngành có học phần

9

Giao tiếp sư phạm, 2009, Đặng Thị Vân (Chủ biên), NXB Nông nghiệp

X

 

 

Giao tiếp sư phạm

Ngành SPKTNN

10

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm, 2011, Nguyễn Huyền Thương, NXB Lao động

X

 

 

Tâm lý học phát triển

Ngành SPKTNN

11

Chuyên đề Tâm lý nông dân (Bài giảng cấp Bộ môn, 2015)

 

X

 

Chuyên đề tâm lý nông dân

Ngành SPKTNN

12

Tâm lý học nghề nghiệp, Đặng Thị Vân (chủ biên), Nguyễn Huyền Thương, Trần Thị Hà Nghĩa, Lý Thanh Hiền, 2016

X

 

 

Tâm lý học nghề nghiệp

Ngành SPKTNN

13

Kỹ năng giao tiếp, Đặng Thị Vân (chủ biên), Trần Thị Thanh Tâm, 2016

X

 

 

 

Tất cả các ngành có học phần Kỹ năng giao tiếp

14

Sáng tạo trong học tập của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Một số lý luận và thực tiễn, Đặng Thị Vân, 2016

 

 

Sách chuyên khảo

 

Các học phần Tâm lý học

15

Kỹ năng làm việc nhóm, Trần Thị Hà Nghĩa, 2018

X

 

 

 

Sử dụng cho SV chọn học phần Kỹ năng làm việc nhóm

16

Kỹ năng quản lý bản thân, Đặng Thị Vân, Nguyễn Huyền Thương, 2018

X

 

 

 

Sử dụng cho SV chọn học phần Kỹ năng quản lý bản thân

17

Kỹ năng giao tiếp, Đặng Thị Vân, Trần Thị Thanh Tâm

X

 

 

 

Sử dụng cho SV chọn học phần Kỹ năng giao tiếp

Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Trưởng Bộ môn

 

   PGS. TS. Đặng Thị Vân