HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

Số :              /TB-SPNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày   19   tháng   7   năm 2022

                                                                 

THÔNG BÁO SỐ 1

V/v: TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC TIẾNG ANH ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

 

Để góp phần đạt được mục tiêu của Nhóm nghiên cứu mạnh “Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh” là Nghiên cứu các phương pháp dạy-học ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra đánh giá; Nghiên cứu dịch thuật Anh -Việt, Việt - Anh; Nghiên cứu so sánh, đối chiếu ngôn ngữ; Nghiên cứu giao thoa văn hóa và hội nhập quốc tế, Nghiên cứu dạy và học tiếng Anh đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung và nhu cầu nhân lực lĩnh vực Nông nghiệp nói riêng;

Căn cứ vào Quyết định số 121/ QĐ - HVN, ngày 12/01/2018 của Giám đốc Học viện  Nông nghiệp Việt Nam về việc Thành lập nhóm nghiên cứu mạnh “Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh”,

 Nhóm nghiên cứu mạnh phối hợp với Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo quốc gia Đổi mới phương pháp dạy – học tiếng Anh tại các Trường Đaị học, Cao đẳng”

1. Mục tiêu Hội thảo

- Tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu về dạy và học tiếng Anh và khả năng ứng dụng nghiên cứu về các phương pháp luận trong dạy học ngôn ngữ nói chung và day học tiếng Anh nói riêng đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

2. Các chủ đề của Hội thảo

Hội thảo gồm các chủ điểm chính sau:

- Ngôn ngữ học ứng dụng

- Phương pháp giảng dạy và học ngôn ngữ/ tiếng Anh

- Đánh giá về mục tiêu, chất lượng dạy và học Chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- E-learning, dạy hoc trực tuyến (online)

- Giao tiếp liên văn hóa và giao văn hóa

- Biên, phiên dịch và đào tạo Biên, phiên dịch

- Kiểm tra đánh giá dạy-học ngôn ngữ/ tiếng Anh

- Phát triển tài liệu dạy-học ngôn ngữ/ tiếng Anh

- Ứng dụng CNTT vào dạy-học ngôn ngữ/ tiếng Anh

- Phát triển chương trình dạy học

- Yếu tố văn hoá trong dạy học ngôn ngữ/ tiếng Anh

3. Thành phần tham gia hội thảo

- Đại diện Hội đồng Học viện, Ban giám đốc, Ban KH & CN – Học viện nông nghiệp Việt Nam.

- Đại diện Ban giám hiệu, giảng viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

- Nhóm Nghiên cứu mạnh, giảng viên khoa SP & NN, giảng viên tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ & Đào tạo quốc tế, giảng viên, sinh viên quan tâm.

- Đại diện các doanh nghiệp, công ty, trung tâm Ngoại ngữ, trường THPT, Cao đẳng, Đại học.

            - Chuyên gia trong nước và nước ngoài.

4. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo

Tiếng Anh và tiếng Việt

5. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian : Thứ 7 ngày 03/12/2022 

- Địa điểm:  Hội trường B, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

6. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

- Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo: 20/8/2022

- Thời gian thông báo chấp nhận báo cáo:  27/8/2022.

- Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 8/11/2022. Báo cáo toàn văn gửi về email:  ttmai.nn@vnua.edu.vn      

- Hướng dẫn trình bày tóm tắt và báo cáo

- Thời hạn đăng ký tham dự: 08/11/2022.

- Thời lượng báo cáo: 15 phút/1 báo cáo.

7. Ban  t chức Hội thảo

Trưởng ban: TS. Nguyễn Tất Thắng

Phó ban: TS. Trần Thị Ngọc Liên

               TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

               ThS. Bùi Thị Là

Thư kí:   ThS. Trần Thị Tuyết Mai

                ThS. Phạm Thị Hạnh

8.  Ban chuyên môn/ Hội đồng khoa học (có trách nhiệm đọc và phản biện các báo cáo gửi tới hội thảo và đánh giá chất lượng báo cáo được trình bày tại hội thảo)

                 - Trưởng ban : TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

                 - Phó Trưởng ban : TS. Trần Thị Ngọc Liên

                 - Ủy viên :

                                - ThS. Bùi Thị Là                                                          - ThS. Phạm Hương Lan 

                                - ThS. Trần Thị Hải                                                       - ThS. Phạm Thị Hạnh        

                                - ThS. Nguyễn Thị Hường                                            - Th.S. Trần Thị Tuyết Mai

                                - Th.S. Nguyễn Thị Hoài                                               - Th.S. Nguyễn Thị Lan Anh

Ban biên tập kỉ yếu & in ấn tài liệu phục vụ hội thảo:

                                - ThS. Trần Thị Tuyết Mai             - ThS. Phạm Thị Hạnh               

                                - Th.S Nguyễn Thị Hường

9. Kinh phí Hội thảo: Hỗ trợ kinh phi theo Quyết định số 121/ QĐ - HVN, ngày 12/01/2018 của Giám đốc Học viện viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Thành lập nhóm nghiên cứu mạnh “Ngôn ngữ học ứng dụng Tiếng Anh”

10.  Địa chỉ liên hệ

                 Trần Thị Tuyết Mai - Giảng viên Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

                 Email: ttmai.nn@vnua.edu.vn hoặc maihua2013@gmail.com     

                 Điện thoại: 0989355099

                                                                                                           Trưởng Khoa

                                                                                                                   Đã ký

                                                                                                     TS. Nguyễn Tất Thắng